Algemene Voorwaarden

AVG / GDPR

Definities

HeartDogs, gevestigd Bloemstraat 22-3, 1016 LB te Amsterdam, vertegenwoordigd door Carolien Oosterhoff, hierna te noemen Opdrachtnemer.

Persoon (hondenbezitter) die het inschrijfformulier heeft ondertekend, en daardoor de algemene voorwaarden accepteert, hierna te noemen Opdrachtgever.

Het uitlaten van de Hond van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer, hierna te noemen Opdracht.

Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtnemer de Hond van de Opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs, hierna te noemen het Inschrijfformulier. De uitlaatdagen kunnen ook mondeling, in overleg, gewijzigd worden.

Hond van de Opdrachtgever welke door de Opdrachtnemer uitgelaten, hierna te noemen de Hond. Dit kunnen zowel 1 of meerdere honden zijn. Voor alle honden in het bezit van Opdrachtgever, waarvoor Opdrachtnemer een overeenkomst afsluit, gelden deze algemene voorwaarden.

1. Inschrijving     /     2. Rechten en Plichten van Opdrachtnemer     /     3. Gezondheid     /     4. Aansprakelijkheid     /     5. Schade en verzekeringen     /     6. Betalingen     /     7. Geschillen en toepasselijk recht

1. Inschrijving

 • Opdrachtgever is verplicht het Inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
 • Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de Hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten;
 • Opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat de Hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de Hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de Opdrachtgever
 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de Hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt;
 • De Hond moet opgenomen zijn in de W.A.-verzekering van de Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dus te allen tijde aansprakelijk voor door de Hond aangerichte schade;
 • Opdrachtgever wordt, indien nodig – door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de Hond gedurende de periode dat de Hond onder toezicht van Opdrachtnemer valt;
 • Bij verhindering dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor 12:00 uur de dag voor de dag van de uitlaatbeurt voor het uitlaten af te melden. Afmeldingen die niet voor 12:00 uur worden doorgegeven worden in rekening gebracht;
 • Bij afmelden wordt er een vakantiedag afgestempeld van de vakantiekaart. Iedere Hond heeft 6 vakantieweken tot de beschikking die zonder doorbetaling opgenomen kunnen worden. Daarna worden de strippen uitlaatdagen doorberekend. Rekenvoorbeeld: bij 2 uitlaatdagen zijn er 12 vakantiedagen beschikbaar zonder bijbetaling;
 • De Hond zal na een wandeling zo goed mogelijk worden afgedroogd en schoongemaakt. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel, aangericht door een natte of vieze hond;
 • Indien is afgesproken dat de Hond bij thuiskomst wordt voorzien van voer en water, dient de Opdrachtgever er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om de Hond bij thuiskomst optimaal te verzorgen aanwezig zijn in de woning.
 • Door het Inschrijfformulier in te vullen en de betaling te voldoen geef je tevens je toestemmming voor het plaatsen van foto’s en films op de website van HeartDogs en/of Sociale Media of andere marketinguitingen. Dieren hebben geen ‘portrechtrecht’.

2. Rechten en Plichten van Opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer zal de Hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen;
 • Opdrachtnemer laat uw Hond bij een groepsuitlaatbeurt ongeveer 1,5 uur uit, daarnaast zal er tijd worden besteed voor het ophalen en thuisbrengen van de Hond;
 • Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de Hond ten tijde dat de Hond onder toezicht van Opdrachtnemer valt;
 • Mocht tijdens de uitlaatbeurt onverhoopt toch iets met de Hond gebeuren dan heeft Opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht de Hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de Opdrachtgever. Uiteraard wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht;
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om uitlaatbeurten af te zeggen/ te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren als gevolg van slechte weersomstandigheden zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind, extreme hitte, etc.;
 • Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren;
 • De sleutel van de woning waar de Hond zich bevindt zal door Opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring worden gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de Hond. Bij de sleutel zullen geen andere gegevens worden bewaard dan de naam van de Hond;
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, de Hond te weigeren voor deelname aan uitlaatbeurten;
 • Opdrachtnemer en Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een uitlaatovereenkomst;
 • Op maandag tot en met vrijdag kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Opdrachtnemer. Op vrijdag zijn de proefwandelingen gepland. Vakanties en feestdagen worden ruim van tevoren kenbaar gemaakt. De vaste uitlaatdagen worden vooraf afgesproken. De uitlaatdagen kunnen in mondeling overleg, gewijzigd worden.

3. Gezondheid

 • De Hond dient aantoonbaar beschermd te zijn via titerverklaring of entingsboekje te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailentingen en de kennelhoestenting. Tevens dient de Hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat dit gedurende de contractperiode de Hond vrij blijft van eerder genoemde parasieten;
 • Zieke, agressieve of loopse honden mogen niet mee;
 • De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de Hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakt zijn.
 • De Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de Opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de Hond, op kosten van de Opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
 • De Opdrachtnemer adviseert een ziektekostenverzekering voor huisdieren af te sluiten voor de Hond.

4. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de Hond van Opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de betreffende Honden gedeeld. Bij geen duidelijk tegenpartij blijft de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de schade en daaruit voordvloeiende kosten;
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de Opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte Hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal die direct zijn gebruikt om de Opdracht te vervullen;
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door Opdrachtnemer, aan de Hond;
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke  onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de Opdracht uit te voeren;
 • Eventuele gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden, zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever;
 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de Hond. Als dit toch gebeurt, zal Opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de Hond terug te vinden;
 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infecties, letsel en/of aandoeningen welke de Hond tijdens een wandeling zou kunnen oplopen;
 • De Opdrachtgever dient een W.A.-verzekering te hebben afgesloten waarbij de Hond van de Opdrachtgever volwaardig meeverzekerd is. De Opdrachtnemer adviseert een ziektekostenverzekering voor huisdieren af te sluiten voor de Hond;
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech e.d.) Opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Opdrachtnemer.

5. Schade en verzekeringen

 • Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de Hond toebrengt aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

6. Betalingen

 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.;
 • Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door Opdrachtgever. Dit evenals een bewijs van betaling na betaling van elke dienst, in afzonderlijke vorm of in abonnementsvorm;
 • Het door de Opdrachtgever te betalen bedrag dient op de vijftiende dag van de maand in vooruitbetaling van een maand, via SEPA incasso te worden voldaan;
 • Er wordt geen restitutie verleend op niet volledig gebruikte abonnementen;
 • De maandabonnementen zijn geldig in de maand die aangegeven is door Opdrachtgever.

7. Geschillen en toepasselijk recht

 • In geval van een geschil is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de Opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij Opdrachtgever binnen een maand nadat Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgends de wet bevoegde rechter;
 • Op alle Opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing;
 • Nietigheid of vernietiging van en/of een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.